Tuesday, April 5, 2011

Definifi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis

Definisi Kemahiran Mendengar

kemahiran mendengar ialah keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi serta dapat member maklum balas.(Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa melayu 2003)

Definisi Kemahiran Bertutur

Kemahiran Bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. (Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa melayu 2003)

Definisi Kemahiran Membaca

Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancer serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. (Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa melayu 2003)

Definisi Kemahiran Menulis

Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik, dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. (Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa melayu 2003)

No comments: